فیلر سه بعدی ArVie Max-1400

3D فیلر بصورت ملکول های مکعبی Cross-Linked در جهت حجم دهندگی بالا و ماندگاری بیشتر و جلوگیری از شایع ترین عارضه تزریق فیلر ( جا به جا شدن )اطلاعات بیشتر

فیلر سه بعدی ArVie Max

3D فیلر بصورت ملکول های مکعبی Cross-Linked در جهت حجم دهندگی بالا و ماندگاری بیشتر و جلوگیری از شایع ترین عارضه تزریق فیلر ( جا به جا شدن )اطلاعات بیشتر

فیلر سه بعدی ArVie-N

3D فیلر بصورت ملکول های مکعبی Cross-Linked در جهت حجم دهندگی بالا و ماندگاری بیشتر و جلوگیری از شایع ترین عارضه تزریق فیلر ( جا به جا شدن )اطلاعات بیشتر

فیلر سه بعدی ArVie S

3D فیلر بصورت ملکول های مکعبی Cross-Linked در جهت ماندگاری بیشتر و جلوگیری از شایع ترین عارضه تزریق فیلر ( جا به جا شدن )اطلاعات بیشتر